Oopa! Vse za varno igro

Inovativna igralna pot

Inovativna igralna pot je pilotni projekt, katerega bomo uspešno oživeli s podporo Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

V okviru projekta bomo izvedli prvo Inovativno igralno pot, kar pomeni igralno površino, s posebej prilagojenimi igrali. Projekt bomo oblikovali tako, da bo za otroke koristen, zanimiv in varen. Pri tem nam bodo strokovno pomagali člani projektne ekipe. V okviru projekta bomo organizirali tudi posebne delavnice, kjer bomo javnost (tako otroke kot tudi odrasle) izobraževali o pomenu otroške igre in varnosti ob tem.

Šolsko pot smo za igralno platformo izbrali zato, ker je del vsakdana ter ima pogosti negativno konotacijo (vodi v šolo, kamor nekateri ne želijo priti, predstavlja rutino) in tako predstavlja idealen cilj, da jo naredimo varno in hkrati zabavno.

Varna pot v šolo je lahko tudi kreativna, zabavna, motivacijska, razgibana in hkrati omogoča doseganje novih spretnostnih ciljev in posledično osebno rast. Začetek poti bo opremljen z informativno tablo, kjer bo legenda znakov in opis stopenj zahtevnosti. Znaki različnih oblik in barv (glede na tematiko posameznega dela poti) ter telovadni elementi na poti bodo otroku predstavljali izziv in postopno doseganje različnih stopenj zahtevnosti. Ker težimo tudi k medgeneracijskemu druženju bo inovativna pot vsebovala elemente, kjer lahko v igri sodelujejo tudi starejše generacije.

Norvezan logo

Spremljajte izvajanje projekta!

 

Partner v projektu:

Miðstöð slysavarna barna (Child Safety House, Iceland)

image003

Innovative play way is a pilot project, which will be revived with the support of NGOs for the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. 

The project will carry out the first innovative play way, which means playing surface with specially adapted play equipment. The project will be designed in such a way that it will be useful for children, excited and safe. In doing so, we will professionally assist members of the project team. The project will also organize special workshops where we will educate (both children and adults) about the importance of children's play and safety at this.

We have chosen the school way for the platform because it is part of everyday life, has common negative connotation (way to school, where some do not want to go, presents routines), and thus represents an ideal goal to make it safe and fun at the same time.

Safe way to School can also be creative, fun, motivational, dynamic and at the same time achieving a new skill objectives, and consequently personal growth. Start of the play way will be equipped with an information board where the legend of characters and a description of levels of complexity will be written. Signs of different shapes and colors (according to the theme of each part of the way) and gymnastic elements on the way will represent a child a challenge and gradually the achievement of different levels of complexity. Since we tend also to inter-generational gathering, will the innovative way contain elements of the game where older generation can take part.

Nahajate se: Projekti Inovativna igralna pot

Kontaktirajte nas

Pišite nam
info@oopa.si

Obiščite nas tudi na:

fb-logotwitter-logo

Pravno obvestilo

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Reproducirani dokumenti in vsebine morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Zavod za varno igro se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na tem spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Uporabniki vse objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Copyright © Zavod za varno igro. Vse pravice pridržane.